Dammig Läshörna

Flow

Flow innebär ett välbefinnande, att något känns bra och i flowet blir vi blir  kreativa och presterar mer. Ska man kunna öka produktiviteten och kreativiteten på jobbet så är det inte bara de yttre belöningarna man ska fokusera på, utan de inre, i form av flow. Flow är ett tillstånd av djup koncentration och engagemang i uppgiften. Till det är också upplevelsen av njutning och liksom i hypnos även en förändrad tidsuppfattning. Begreppet myntades av Mihaly Czikszentmihalyi. I Flow: The Psychology of Optimal Experience beskriver han sin teori om att människor är lyckligast när de är i ett tillstånd av flow – ett tillstånd av koncentration eller fullständig absorption av uppgiften och situationen.

Flow visar sig fysiskt i djupare andning , högre puls och en positiv känsla. Det beskrivs av vissa kriterier där balans mellan svårighetsgrad och vår egen skicklighet är av vikt. Återkoppling att man vet hur bra det går. I flow är man koncentrerad, ja man skulle säga ofta helt absorberad i det man gör. Saker sker spontant, med automatik. Målet är klart med en känsla av att veta ganska exakt vad som ska uppnås. I flow finns en känsla av kontroll,  ibland på gränsen till perfektion. Andras uppfattning är av ringa betydelse då självmedvetenheten är som bortblåst i flow. Tidsuppfattningen är en annan än den vanliga och framförallt innebär det ett stort mått av njutning och tillfredsställelse.

Uppgiften måste vara tillräckligt utmanande och vår förmåga och skicklighet måste räcka till eller vara inom räckhåll för att uppnå flow. Se och begrunda följande graf där flow är i den övre högra hörnet av grafen.

Utmaning vs skicklighet i uppgiften
Utmaning vs kompetensnivå i uppgiften ger flow  när utmaningen är hög liksom den egna skickligheten att utföra uppgiften.

För flow gäller att  kompetensnivå och utmaning är hög  om skicklighet och utmaning är låga hamnar vi i den vänstra hörnet längst ner – apati.

Människor med mer flow i livet tenderar att vara mer kreativa. I flow presterar vi bra och vi upplever mer livskvalité. För arbetsplatser borde det vara sprängstoff och ett otroligt konkurrens medel – att skapa en arbetsplats som tar fram denna förmåga hos sina medarbetare, att jobba för att det är intressant och utvecklande i första hand med hög uppmärksamhet utan ansträngning… Google är duktiga på detta.

Läs
Flow: Den optimala upplevelsen psykologi av av Mihaly Csíkszentmihályi, 2006
Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention av av Mihaly Csíkszentmihályi, 1997
Effortless Attention – A New Perspective in the Cognitive Science of Attention and Action; Redaktör Brian Bruya, 2010