SYMBOLER
i terapi och pedagogik

Symbolterapi är omfattande

Det undermedvetna har en vishet och en kunskap som oftast är överlägsen vårt medvetna tillstånd. Vi tänker i bilder som vi sätter ord på och för dem som har lätt för det går det blixtsnabbt. För andra kan det vara svårare om vi har eller har haft det tufft i livet och själen längtar efter läkning. Genom att öka sin medvetenhet över symboliken i kommunikationen minskar klyftan mellan människor och konflikter reduceras i takt med att vi bemöter varandra med allt större respekt. Symbolterapi är rena friskvården! Den som känner sig respekterade är alltid öppen för dialog och utveckling, mer medveten om sina gränser och mer nyfiken på omgivning och sig själv.

Det symboliska sättet att tänka och uppleva rör sig i en annan dimension än vårt vanliga vakna tänkande. Symbolspråket går inte att översätta eller tolka till vårt medvetnas och kontrollerande språk utan att en viktig laddning och meningsfullhet går förlorad. Det som vi har svårt att uttrycka och fånga med ord kan vi istället åskådliggöra med hjälp av bildspråk, i poesi myter och sagor, i våra drömmar, i drama, dans och musik.

 

Symbolbilder omges vi av hela tiden

Grundtillståndet för människan

Att vara nyfiken, levande och kreativ är ett av våra grundtillstånd som människor. I dagens samhälle och med vår stressade livsstil är det lätt att mista delar av detta tillstånd. CreateLife har ambitionen att återupprätta den förmågan.

Symbolmåleri, frigörande dans, improviserad musik och sång, skriva, läsa och berätta, sagor och myter, symboldrama, drama och drömarbete enligt Ullman är olika uttryckssätt som vi använder oss av.

Bropelarna i symbol arbetet

Drömmarnas mening och möjligheter

Ett hälsofrämjande arbete som alla människor borde ägna sig åt är drömgrupp enligt Ullmans metod. Denna visar att det inte finns några enkla ”sanningar” och i drömgrupp använder vi olika sätt att tolka drömmar, och även måla och visualisera dem.

 

Berättelser som förändrar och helar

Berättelsers stärkande och läkande funktion har uppmärksammats alltmer de senast åren. Sagor, myter och god skönlitteratur innehåller samlad klokskap, lärorik för både terapeuter och klienter, är berättelserna förnämliga terapeutiska verktyg. De har en indirekt påverkan genom möjlighet till projektion och identifikation med berättelsens personer och händelser.
Psykologiska budskap i berättelser, sätta samman eller att finna berättelser som skapar förändringar i lyssnarens inre.

Bildterapi

Bilder är förträffliga att använda för att uttrycka inre upplevelser. Färgerna är i sig bärare av känslor och stämningar, formerna ger gestalt åt innehållet. Innehållet i bilden bygger en bro mellan det inre och det yttre. Vid spontant måleri strävar man att måla i en meditativ stämning, måla utan att tänka. Innehållet blir då meningsfullt och brukar handla om viktiga aspekter hos den som målar. 

Det är sen välgörande att betrakta sig själv i bilderna, se hur trauma och möjligheter har tagit gestalt, och inte minst hur ett inre kaos har fått en inramning.
Förhållningssättet till den färdiga bilden är viktigt, det är här som den personliga förändringen äger rum.

 

Symboldrama

Symboldrama är liksom drömmar ett tillstånd där omedvetna bilder framträder. Klienten får sluta ögonen, ta ett par djupa andetag och sjunka in i sig själv en stund. Därefter säger man: ”Låt en inre föreställning flyta upp till ytan, betrakta den noga och berätta vad du upplever.” Bilderna blir efterhand stabila, klara och lever sitt eget liv och klienten blir en intresserad och engagerad åskådare till ett drama som spelas upp inför hans inre öga. Han kan till och med gå in och delta i skeendet. Symboldrama är förmodligen det närmaste vi kan komma vårt undermedvetna. Utgångspunkt blir Unterstuffe enligt H.C. Leuners modell. Han har utvecklat ett antal grundscener som fångar upp avgränsande problematik.

Myt och ritual

I symbolterapi kommer ofta existentiella frågor i fokus. Myten blir då viktig. Sagor handlar om de personliga vedermödor vi alla skall ta oss igenom på vägen mot mogen vuxenhet. Myterna lägger fokus på de stora livsfrågorna. De fungerar som samhällets överbyggnad och ger struktur. En rit bygger vidare, ger gestalt, kött och blod till myterna. Ritualer har blivit viktiga verktyg även i terapeutiska sammanhang. Handlingarna fungerar som ett inre cement, stabiliserar inre processer.

Symbolterapeuter och symbolpedagoger utbildas på ett par olika ställen i Sverige. Grundaren heter Åke Högberg, Symbolon Göteborg. Hans första “baby” som utbildar nya symbolterapeuter och symbolpedagoger drivs av Marie-Louise Canova Lindberg i Mösterås, TerranovaSymbolon.

 

Symbolbilder

Det finns oändliga möjligheter i symbolterapi och arbetet med vårt lärande om hur vi kan tolka kommunikationen mellan vårt undermedvetna sinne och vårt medvetande sinne. Att använda symbolbilder som en port till detta är ett fantastiskt redskap som absolut inte har med hur duktig du är på att rita eller måla. Många säger skräckslaget att “jag kan ju inte ens rita en streckgubbe”. Men i den här processen handlar det inte om prestation när det gäller att göra ´fina´ bilder. Det handlar mer om mötet med dig själv och hur vi kan tolka det som växer fram på duken, de berättelser som blir skrivna, de rörelser som uppstår eller musiken som föds i stunden. Här är exempel på symbolbilder från olika processer i arbete med t.ex. symboldrama eller drömarbete enligt Ullman.

Man måste inte kunna måla eller rita för att skapa symbolbilder.
Eva Lillqvist
Symbolterapeut